Lambrechts BVBA Erkende STIHL vakhandelaar

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP OP AFSTAND: LAMBRECHTS TUINMACHINES 1. DEFINITIES 1.1 “Lambrechts Tuinmachines”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAMBRECHTS TUINMACHINES”, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Tervuursesteenweg 217, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0429.419.196 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0429.419.196. 1.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.3 “Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan Lambrechts Tuinmachines of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt en eenieder die in naam en/of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan Lambrechts Tuinmachines of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt. 1.4 “Consument”: elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan Lambrechts Tuinmachines of via de Website of hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt. 1.5 “Website”: www.lambrechts-tuinmachines.be en/of https://lambrechts.stihl-vakhandelaar.be. 1.6 “Klachtenbrief”: een (al dan niet elektronisch) schrijven, met nauwkeurige vermelding van de aangekochte producten en/of diensten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van volgende documenten (voor zover van toepassing): het order van de Koper, de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd, de leveringsbon en de factuur.

 1. TOEPASBAARHEID 2.1 De rechtsverhouding tussen de Koper en Lambrechts Tuinmachines en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de Orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht. Lambrechts Tuinmachines wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Lambrechts Tuinmachines uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn. Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website, door het plaatsen van een bestelling per telefoon en/of via e-mail gericht aan Lambrechts Tuinmachines en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen. 2.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming. 2.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Lambrechts Tuinmachines en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden. 2.4 Indien Lambrechts Tuinmachines één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 2.5 Lambrechts Tuinmachines heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 2. OFFERTE, ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP 3.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Lambrechts Tuinmachines mag de aanbiedingen op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Lambrechts Tuinmachines niet. Ondanks het feit dat de catalogi, nieuwsbrieven, folders, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Lambrechts Tuinmachines is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lambrechts Tuinmachines is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. 3.2 Offertes en aanbiedingen van Lambrechts Tuinmachines zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte en/of aanbod is slechts geldig voor de specifieke bestelling waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende (zelfs gelijkaardige) bestellingen. 3.3 De overeenkomst tussen Lambrechts Tuinmachines en de Koper komt slechts tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst, telefonisch, via de Website of via e-mail gericht aan Lambrechts Tuinmachines en Lambrechts Tuinmachines deze bestelling schriftelijk (vb. via e-mail) bevestigt of start met de uitvoering van het order (hierna de “Orderbevestiging” genoemd). 3.4 Lambrechts Tuinmachines behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren. 3.5 Lambrechts Tuinmachines behoudt zich het recht voor het order en/of de overeenkomst, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal ten opzichte van Lambrechts Tuinmachines, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde producten niet voorradig zijn. 3.6 Ingeval een order en/of overeenkomst door of lastens een Koper, die niet als een Consument kan worden beschouwd, wordt geannuleerd, is deze Koper gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Lambrechts Tuinmachines om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. De Consument is slechts gehouden tot betaling van voormelde schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd, indien hij de bestelling en/of overeenkomst annuleert met betrekking tot een product en/of dienst waarvoor het herroepingsrecht niet geldt. 3.7 De Consument kan een bestelling en/of overeenkomst met betrekking tot een product en/of dienst waarvoor het herroepingsrecht geldt, alvorens deze is verstuurd, kosteloos annuleren door contact op te nemen met de klantendienst van Lambrechts Tuinmachines via verkoop@lambrechts-tuinmachines.be. Annulering van een dergelijke bestelling en/of overeenkomst door de Consument nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

 3. HERROEPINGSRECHT 4.1 De Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten en/of diensten zoals hierna beschreven, aangekocht via de Website, telefonisch dan wel via e-mail gericht aan Lambrechts Tuinmachines. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Consument het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt, wat producten betreft, op de veertiende kalenderdag na de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt en wat diensten betreft, op de veertiende kalenderdag na de dag van de bestelling. 4.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Lambrechts Tuinmachines via een ondubbelzinnige verklaring per post (Tervuursesteenweg 217, 3001 Leuven) of per e-mail (verkoop@lambrechts-tuinmachines.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 4.3 De Consument erkent dat de levering van de diensten pas na 14 kalenderdagen plaatsvindt tenzij op zijn uitdrukkelijk verzoek een snellere levering wordt overeengekomen, hetgeen een afstand van het herroepingsrecht door de Consument inhoudt. 4.4 De Consument dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Lambrechts Tuinmachines heeft meegedeeld, aan Lambrechts Tuinmachines terug te zenden of te overhandigen. De terugzending gebeurt tijdig indien de Consument de producten verzendt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Consument, tenzij anders overeengekomen. Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zodoende dat Lambrechts Tuinmachines het product ook na herroeping nog kan doorverkopen aan een derde. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. 4.5 Indien de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan met betrekking tot het betreffende product en/of de betreffende dienst van Lambrechts Tuinmachines terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Lambrechts Tuinmachines geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en –behoudens hetgeen hierna vermeld- niet later dan 14 kalenderdagen nadat Lambrechts Tuinmachines op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 12.2 van deze Algemene Voorwaarden. Lambrechts Tuinmachines betaalt de Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten moeten betalen. Lambrechts Tuinmachines mag wachten met de terugbetaling tot zij de producten heeft terug gekregen of de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. Indien de Consument de overeenkomst gedeeltelijk herroept (bijvoorbeeld: Consument koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping), zal Lambrechts Tuinmachines de leveringskosten: a) hetzij pro rata terugbetalen, indien de omvang van de verzendingskosten werd bepaald op basis van het gewicht van of het aantal bestelde producten; b) niet terugbetalen, (geheel noch gedeeltelijk) indien de verzendingskosten forfaitair werden bepaald. 4.6 Het herroepingsrecht geldt onder meer (maar zonder beperking daartoe) niet voor: a) volledig uitgevoerde dienstenovereenkomsten als de uitvoering begonnen is met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; b) overeenkomsten waarbij de Consument de onderneming specifiek verzoekt hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; c) levering van producten en/of diensten die op maat gemaakt zijn voor de Koper of die duidelijk voor de Koper bestemd zijn; d) de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; e) de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is en f) de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. 4.7 In geen geval beschikt een professionele Koper over het recht tot herroeping.

 4. PRIJS EN KOSTEN 5.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten en/of diensten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product en/of bepaalde dienst zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs. 5.2 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief BTW, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding, zijn verzendingskosten niet inbegrepen. Zij zijn immers afhankelijk van de gekozen leveringswijze, het gewicht van de producten, het leveradres etc. 5.3 Indien de Koper uitdrukkelijk opteert voor levering op het door hem gekozen adres, en de betreffende verzendingskost niet voorafgaandelijk werd meegedeeld, dient de Koper contact op te nemen met Lambrechts Tuinmachines (016/22.86.44 of per e-mail naar info@lambrechts-tuinmachines.be) voor de exacte kosten die hij moet dragen met betrekking tot de verzending en/of het transport. De Koper heeft onmiddellijk na het vernemen van de exacte kosten de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. De gekozen leveringswijze en uiteindelijke leveringskosten worden zodra overeengekomen eveneens vermeld op de Orderbevestiging. 5.4 Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door Lambrechts Tuinmachines worden aangerekend. 5.5 Lambrechts Tuinmachines behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten en/of diensten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lambrechts Tuinmachines worden rechtgezet. 5.6 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten en/of diensten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Consument evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door Lambrechts Tuinmachines.

 5. LEVERING 6.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, worden de aangekochte producten en/of diensten pas geleverd nadat Lambrechts Tuinmachines de betaling ontvangen heeft. 6.2 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst gebeuren leveringen conform de Incoterm® “Ex Works” (EXW) (Incoterms® 2010) door middel van afhaling door de Koper op het adres van Lambrechts Tuinmachines. Het risico met betrekking tot de producten (bijvoorbeeld wat betreft beschadigingen, vernielingen en verdwijningen) gaat bijgevolg over op het moment dat de producten ter beschikking worden gesteld voor afhaling. Op dat moment is Lambrechts Tuinmachines eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting. 6.3 Bij gebrek aan ophaling binnen de vijf (5) werkdagen, is de Koper een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Zodra de geplande datum van ophaling met tien (10) werkdagen overschreden is, heeft Lambrechts Tuinmachines het recht om de overeenkomst met de Koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. De Koper is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurverdrag, onverminderd het recht van Lambrechts Tuinmachines om hogere schade te bewijzen. 6.4 Indien Lambrechts Tuinmachines en de Koper uitdrukkelijk en schriftelijk overeen komen dat de levering door Lambrechts Tuinmachines zal plaatsvinden op een door de Koper gekozen adres, dan zal deze conform de Incoterm® “Delivery Duty Paid” (DDP) (Incoterms® 2010) gebeuren. Het risico met betrekking tot de producten (bijvoorbeeld wat betreft, beschadigingen, vernielingen en verdwijningen) gaat bijgevolg over op het moment dat de producten op het door de Koper aangegeven adres geleverd worden. Op dat moment is Lambrechts Tuinmachines eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting. 6.5 Bij afwezigheid van de Koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst of Lambrechts Tuinmachines een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname tussen Lambrechts Tuinmachines en de Koper. Na contactname met de Koper zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren op de kosten van de Koper. Bij gebreke van enige reactie van de Koper binnen een termijn van tien (10) werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Koper bij de tweede poging tot levering, heeft Lambrechts Tuinmachines het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van verzending van een aangetekend schrijven daartoe. De hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot transportkosten, belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door Lambrechts Tuinmachines worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten en eventuele daaraan verbonden kosten. 6.6 Lambrechts Tuinmachines streeft ernaar de aangekochte producten en/of diensten zo spoedig mogelijk te leveren. De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Lambrechts Tuinmachines t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst tussen Lambrechts Tuinmachines en de Koper. Lambrechts Tuinmachines kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. 6.7 Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de overeenkomst en/of de Orderbevestiging wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend. 6.8 Lambrechts Tuinmachines behoudt zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 6. FACTURATIE EN BETALING 7.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, dient de Koper de facturen steeds integraal vooraf te betalen en draagt hij alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn. 7.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Lambrechts Tuinmachines of conform de door de Website aangeboden betalingswijzen. 7.3 De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van acht (8) werkdagen na factuurdatum aan Lambrechts Tuinmachines melden per Klachtenbrief. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting. 7.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur; (3) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Lambrechts Tuinmachines op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en (5) heeft Lambrechts Tuinmachines het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Lambrechts Tuinmachines redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest. 7.5 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten; (4) hoofdsommen. 7.6 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Lambrechts Tuinmachines geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de betreffende factuur. 7.7 Door het bestellen van een product en/of dienst verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Lambrechts Tuinmachines, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 8.1 De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van Lambrechts Tuinmachines. Tot zolang mag de Koper de gekochte producten niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de aangekochte producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lambrechts Tuinmachines te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen). 8.2 Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Lambrechts Tuinmachines van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Koper. Wanneer Lambrechts Tuinmachines de producten terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden (hierbij wordt onder meer het correct gebruik en opslag van deze producten geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van Lambrechts Tuinmachines om hogere schade te bewijzen.

 8. AANVAARDING, (CONVENTIONELE) GARANTIE EN KLACHTEN 9.1 De Koper moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten en/of diensten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 72 uur na levering per Klachtenbrief (per post of via info@lambrechts-tuinmachines.be) mee te delen aan Lambrechts Tuinmachines, bij gebreke waaraan de Koper wordt geacht de geleverde producten en/of diensten te aanvaarden zoals overeengekomen. 9.2 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Lambrechts Tuinmachines geleverde producten en/of diensten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten en/of diensten, en bevrijdt Lambrechts Tuinmachines van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 10 van de Algemene Voorwaarden. 9.3 Behoudens andersluidende bepaling, moeten klachten door de Koper met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten en/of diensten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 72 uur na ontdekking van het gebrek en uiterlijk 6 maanden na datum van aankoop per Klachtenbrief (per post of via e-mail) worden gemeld aan Lambrechts Tuinmachines. 9.4 De Consument meldt dergelijke klachten aan Lambrechts Tuinmachines binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat Lambrechts Tuinmachines niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product en/of de dienst (zoals onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering) of door verkeerde behandeling of verkeerd gebruik door de Koper. 9.5 Bij terechte klachten die tijdig en correct aan Lambrechts Tuinmachines worden gemeld, zal Lambrechts Tuinmachines naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten en/of diensten, vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de overeenkomst of, bij ontbreken hiervan, in de Orderbevestiging. De Koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Lambrechts Tuinmachines. 9.6 De Koper mag in geen geval producten terugsturen aan Lambrechts Tuinmachines op grond van dit artikel 9 zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Lambrechts Tuinmachines behoudt zich het recht voor om samen met de Koper ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Lambrechts Tuinmachines zal de Koper desgevallend contacteren teneinde de door Lambrechts Tuinmachines aanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij Lambrechts Tuinmachines in geval van een terechte klacht de kosten voor haar rekening zal nemen. 9.7 De eventuele vervanging van producten en/of diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Lambrechts Tuinmachines en de Koper. 9.8 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of diensten ontheffen de Koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en). 9.9 De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. 9.10 Indien Lambrechts Tuinmachines en/of de producent van een bepaald product en/of dienst de Koper met betrekking tot dit product en/of deze dienst een specifieke garantie toekent, dan zijn op deze garantie de voorwaarden zoals meegedeeld door Lambrechts Tuinmachines en/of de betrokken producent van toepassing. De Koper dient deze voorwaarden desgevallend steeds na te leven om zich op deze garantie te kunnen beroepen.

 9. AANSPRAKELIJKHEID 10.1 De aansprakelijkheid van Lambrechts Tuinmachines is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat Lambrechts Tuinmachines in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Lambrechts Tuinmachines aangegane polis BA-aansprakelijkheid. 10.2 Lambrechts Tuinmachines is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze daad al dan niet een fout of nalatigheid vormt, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten en/of diensten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product en/of de dienst met andere producten en/of diensten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen. 10.3 Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten en/of diensten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

 10. VRIJWARING 11.1 De Koper zal Lambrechts Tuinmachines volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Koper, in strijd met de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Koper. 11.2 De Koper zal Lambrechts Tuinmachines schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

 11. PROMOTIES 12.1 Promotionele toegiften door Lambrechts Tuinmachines, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter. 12.2 Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten en/of diensten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie – actie, houdt Lambrechts Tuinmachines zich het recht voor om de prijs van de producten en/of diensten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Koper herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. Lambrechts Tuinmachines zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.
 12. OVERMACHT EN HARDSHIP 13.1 Lambrechts Tuinmachines is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. 13.2 In geval van overmacht of hardship kan Lambrechts Tuinmachines naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Lambrechts Tuinmachines: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten en/of diensten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Lambrechts Tuinmachines en de Koper buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Koper uitnodigen om de overeenkomst tussen Lambrechts Tuinmachines en de Koper te heronderhandelen. Indien de Koper niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan Lambrechts Tuinmachines, overeenkomstig artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden, de bemiddelaar verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen. 13.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten en/of diensten; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.
 13. NETTING 14.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Lambrechts Tuinmachines en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Lambrechts Tuinmachines en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. 14.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en Lambrechts Tuinmachines doorgevoerde schuldvergelijking.
 14. OPSCHORTING EN ONTBINDING 15.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt Lambrechts Tuinmachines zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Lambrechts Tuinmachines om bijkomende schadevergoeding te vorderen. 15.2 Indien de overeenkomst tussen Lambrechts Tuinmachines en de Koper wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 15.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Koper het recht om van Lambrechts Tuinmachines te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.
 15. INTELLECTUELE EIGENDOM Lambrechts Tuinmachines blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten en/of diensten.

 16. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL 17.1 De Koper geeft aan Lambrechts Tuinmachines de toelating om de door de Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Lambrechts Tuinmachines aangeboden producten en/of diensten. De Koper geeft Lambrechts Tuinmachines de toestemming deze gegevens aan derden over te maken voor de afhandeling van de bestelling. 17.2 De Koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Koper geen commerciële informatie van Lambrechts Tuinmachines meer wenst te ontvangen, dient de Koper Lambrechts Tuinmachines hiervan op de hoogte te brengen: a) per post: BVBA Lambrechts Tuinmachines, Tervuursesteenweg 217, 3001 Leuven of b) per e-mail: info@lambrechts-tuinmachines.be 17.3 De Koper geeft aan Lambrechts Tuinmachines de toelating om beeldmateriaal van de bij de Koper geleverde producten en/of diensten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s), etc. 17.4 Lambrechts Tuinmachines verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en tegen iedere andere niet-toegelaten verwerking van die persoonsgegevens.

 17. GESCHILLEN 18.1 Lambrechts Tuinmachines en de Koper verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, het mediatiereglement van CEPANI toe te passen. De plaats van de mediatie is Leuven. De taal van de mediatie is het Nederlands. 18.2 Indien de mediatie niet lukt, zal het geschil definitief beslecht worden volgens het arbitragereglement van CEPANI, door één arbiter, die conform dit reglement is benoemd. 18.3 De Consument heeft ook steeds de mogelijkheid om rechtstreeks online een klacht in te dienen op de website van de Europese Commissie via het Online Dispute Resolution-platform: http://ec.europa.eu/odr/ .
Btw-nummer
0429 419 196
Bevoegde rechtbank
Leuven

Lambrechts Tuinmachines Tervuursesteenweg 217 3001 Heverlee

Tel: 016/22.86.44 Fax: 016/20.58.49

info@lambrechts-tuinmachines.be

BTW: 0429 419 196 HRL: 68054 KBC: BE67 7343 3401 7687

De Europese Unie heeft een online ombudsdienst opgezet om ontevreden klanten te helpen. Deze onlinegeschillenbeslechting helpt Europese consumenten en verkopers om klachten over online verkoop buiten de rechtbank te behandelen. Dit platform is bereikbaar via de link https://webgate.ec.europa.eu/odr

Informatie voor klanten

Verkoper

Sluiten van overeenkomst

Herroepingsrecht

Herroepingsformulier

Prijzen en verzendkosten

Leveren en afhalen

Betaling

Bestelprocedure

Garanties en wettelijke rechten op aansprakelijkheid bij defecten of garanties

Verkoper

De verkoopsovereenkomst wordt afgesloten met Lambrechts BVBA, Tervuursesteenweg 217. Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u zich wenden tot sara@lambrechts-tuinmachines.be of 016/22.86.44.

Sluiten van overeenkomst

Door te klikken op de knop "Bestellen en betalen" doet u een bindende bestelling van het artikel dat op de bestelpagina staat vermeld. Nadat u de bestelling hebt gedaan, ontvangt u een opdrachtbevestiging per e-mail. Met ontvangst van deze opdrachtbevestiging is de verkoopsovereenkomst gesloten.

Beschikbare talen voor sluiten van de overeenkomst

De volgende talen zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst: Belgique, België

Herroepingsrecht

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Informatie over herroeping

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen en zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt/heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Lambrechts BVBA; Tervuursesteenweg 217; 016/22.86.44; sara@lambrechts-tuinmachines.be door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief via de post, een telefax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van de herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u de overeenkomst herroept, moeten wij u alle bedragen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden standaardlevering hebt gekozen), zo snel mogelijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf die dag waarop de mededeling van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijk transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten vanwege deze terugbetalingen berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren zolang wij de goederen niet terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk welke het vroegste tijdstip is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping op de hoogte hebt gebracht, naar ons terugsturen of overdragen. De termijn is gegarandeerd wanneer u de goederen voor het verloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de onmiddellijke kosten voor het terugsturen van de goederen.

Voor een eventuele waardevermindering van de goederen moet u alleen de kosten dragen als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan een onnodige omgang met de goederen voor het testen van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de goederen.

EINDE VAN DE INFORMATIE OVER HERROEPING

Herroepingsformulier

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

 • Aan [hier moet de naam, het adres en eventueel het faxnummer en e-mailadres van de ondernemer door de ondernemer worden ingevuld]:

 • Hiermee herroep(en) ik/wij ( * ) de door mij/ons ( * ) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende diensten ( * ):

 • Besteld op ( * )/ ontvangen op ( * )

 • Naam van de consument(en)

 • Adres van de consument(en)

 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

 • Datum


( * ) Doorhalen wat niet van toepassing is

Herroepingsformulier

Hier kunt u een herroepingsformulier downloaden.

Prijzen en verzendkosten

De prijzen die staan vermeld op de productpagina, zijn inclusief de op dat moment geldende btw en alle overige prijscomponenten. Voor onze leveringen worden verzendkosten berekend. De verzendkosten worden duidelijk vermeld. Wij brengen geen verdere kosten in rekening.

Leveren en afhalen

Wanneer het aangeboden artikel voor levering door ons wordt aangeboden, volgt de levering, tenzij anders vermeld in de productomschrijving, binnen vijf werkdagen. Leveringen vinden alleen plaats in België.

Wanneer een aangeboden artikel wordt aangeboden voor afhalen, ontvangt u een afhaalbericht zodra het aangeboden artikel klaar is om te worden afgehaald. Indien tijdens de verwerking van uw bestelling blijkt dat het door u bestelde artikel niet beschikbaar is, wordt u hierover in een afzonderlijke e-mail geïnformeerd.

Betaling

Betalingen worden afgehandeld via PayPal.

Bestelprocedure

Als u het gewenste product hebt geselecteerd, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmand plaatsen door te klikken op de knop [In winkelmand]. De inhoud van uw winkelmand kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door te klikken op de knop [Winkelmand]. U kunt producten weer uit uw winkelmand verwijderen door te klikken op de knop [Verwijderen].

Als u de producten in uw winkelmand wilt kopen, klikt u op de knop [Naar kassa]. Vervolgens kunt u uw gegevens invoeren. De verplichte gegevens zijn met een sterretje gemarkeerd. Registratie is niet nodig. Uw gegevens worden gecodeerd verzonden. Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, kunt u ze nog één keer controleren. Door te klikken op de knop "Bestellen en betalen" sluit u de bestelprocedure af. U kunt de procedure op elk moment annuleren door het browservenster te sluiten. De afzonderlijke bestelpagina´s bevatten nadere informatie, zoals correctiemogelijkheden.

Wij slaan uw bestelgegevens op en sturen u per e-mail de bestelgegevens en onze Algemene voorwaarden ("AV"), samen met een opdrachtbevestiging.

U kunt onze AV ook op elk moment bekijken, downloaden en opslaan:Algemene Handelsvoorwaarden . Na het afsluiten van de bestelling zijn uw bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via internet.

Garanties en wettelijke garantierechten

Voor de door ons aangeboden goederen gelden de wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor defecten en garanties. Daarnaast gelden de garantievoorwaarden van Andreas STIHL NV voor de door ons aangeboden goederen van de merken STIHL en VIKING.

Privacyverklaring SOP

Wij waarderen uw interesse voor onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we u gedetailleerde informatie over de omgang met uw gegevens.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke (in het kader van GDPR)
Lambrechts BVBA
Tervuursesteenweg 217
3001 Heverlee

sara@lambrechts-tuinmachines.be
Tel.: 016/22.86.44

Doel van de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens naar aanleiding van het bezoek aan onze website evenals in het kader van reservering/bestellingen (hierna bestellingen) worden overeenkomstig de telkens geldende voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens steeds vertrouwelijk behandeld door ons en alleen met het oog op (a.) de goed functionerende beschikbaarstelling van de website, (b.) de behartiging van rechtmatige eigen handelsbelangen op het vlak van advies en begeleiding van onze klanten en de op de behoefte afgestemde productvoorstelling verzameld, verwerkt en gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de gegevens die u meedeelt in het kader van de bestelling, principieel enkel voor het nakomen en afhandelen van uw bestelling.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Gegevensverwerking gebeurt volgens de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming [hierna „AVG“] op basis van de volgende rechtsgronden:
● Voor zover wij voor verwerkingsprocessen van uw persoonsgegevens uw vrijwillige toestemming verkrijgen, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a) van de AVG.
● Met betrekking tot gegevens die u meedeelt in het kader van bestellingen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en/of afhandeling van de bestelling, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b) van de AVG.
● Voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is opdat wij juridische verplichtingen – die op ons rusten – kunnen vervullen, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. c) van de AVG.
● Voor zover levensbelangrijke belangen van de persoon waarop de gegevensverwerking betrekking heeft, en/of een andere natuurlijke persoon een gegevensverwerking vereisen, is die gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. d) van de AVG.
● Is de verwerking vereist voor de behartiging van een rechtmatig belang van een onderneming of een derde, en staan daar geen zwaarder wegende belangen, grondrechten en/of basisvrijheden van degene waarop de gegevensverwerking betrekking heeft, tegenover, dan is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f) van de AVG.

Opslagduur, vernietiging en blokkering van gegevens

Wanneer uw bestelling volledig afgehandeld is, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik. Na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen worden ze vernietigd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens.
Ook voor het overige worden uw gegevens in principe vernietigd, zodra uw toestemming weggevallen is of ze niet meer vereist zijn voor de gegevensverwerking. Indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het doeleinde en/of er geen toestemming is en zodoende de rechtsgrond is weggevallen, maar de gegevens in elk geval nog bewaard moeten blijven omwille van bestaande wettelijke, officiële of contractuele verplichtingen (bijv. garantie, boekhouding), wordt de gegevensverwerking beperkt, door deze gegevens te markeren en te blokkeren.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website worden er door de respectieve internetbrowser gebruiksgegevens doorgestuurd en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen records bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het bezoek, naam van de opgevraagde pagina, IP-adres, URL vanaf waar u op onze site beland bent, type en versie van de internetbrowser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de technische communicatie en om de technische werking veilig te stellen en onder voorbehoud van eventuele wettelijke bewaringsplichten vernietigd na beëindiging van het gebruik van onze website. Rechtsgrond zijn de vervulling van onze wettelijke verplichtingen op het vlak van gegevensveiligheid en ons rechtmatig belang in de technische goede werking van onze website, het oplossen van storingen en de garantie van de veiligheid.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aangenaam te maken en het gebruik van bepaalde functies (bijv. bestellingen) mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies.
Bij het oproepen van onze website wordt u via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies op die pagina en wordt u nogmaals gewezen op onze privacyverklaring.

Rechtsgronden voor de gegevensverwerking bij het gebruik van cookies zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de technische goede werking en de verbetering van ons serviceaanbod.

● Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om na te gaan wat u in uw winkelmandje hebt, om contactformulieren door te sturen en om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze site. Om bestellingen te kunnen uitvoeren op onze website, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch bestellingen kunnen plaatsen. Hou er rekening mee dat cookies uw computer niet kunnen beschadigen. In de cookies die wij gebruiken, bewaren we geen persoonlijke identificeerbare informatie zoals kredietkaartgegevens. Wij geven u deze informatie om te voldoen aan de momenteel geldige rechtsvoorschriften en om uw privacy te respecteren en te beschermen wanneer u onze website gebruikt. Voor meer informatie over cookies in het algemeen en het beheer ervan kunt u terecht op aboutcookies.org

● Cookies beheren
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. Wanneer in uw browser de standaardinstellingen voor cookies zijn opgeslagen, lopen alle processen op de achtergrond, zonder dat u het merkt. Deze instellingen kunnen echter door u worden aangepast. Zo kunt u uw browser normaal zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen of u ze aanvaardt of niet. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.

Sommige websites, waaronder de onze, kunnen zonder cookies echter niet goed worden gebruikt, aangezien deze bestanden nodig zijn voor bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld bestellingen. Om producten te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch producten kunnen kopen. Om uw cookies te beheren, gebruikt u de onderstaande links voor de vier meest gebruikte internetbrowsers:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de-DE
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen?esab=a&s=enable+and+disable+cookies&r=0&as=s
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE

● Belangrijkste cookies op onze website:
In onderstaande lijst vindt u de belangrijkste cookies die wij gebruiken, inclusief hun toepassing:

CookieNoticeDisplayed - Cookie-aanwijzing - Wij gebruiken dit cookie om er zeker van te zijn dat de cookie-aanwijzing niet meer wordt weergeven nadat u onze cookie-bepalingen hebt aanvaard of nagekeken.
Cart - Winkelmandje - Dit cookie wordt gebruikt om uw huidige winkelmandje ook als uw eigen mandje te identificeren.
CartTotalCookie - Totaal van het winkelmandje-cookie - Dit cookie wordt gebruikt om het huidige aantal artikelen in uw winkelmandje te identificeren.
__RequestVerificationToken - Veiligheidscookie - Dit veiligheidscookie valideert de huidige aanvragen en zorgt ervoor dat andere gebruikers geen toegang krijgen tot dit cookie.
Lco - Koopproces-cookie - Dit cookie identificeert het laatste koopproces van de gebruiker.

● Cookies van derden
In het kader van internetanalysediensten en zogenaamde Plug-ins (bijv. om inhoud in het kader van Social Media-diensten te delen) worden eveneens cookies gebruikt. In wat volgt vindt u hierover meer informatie in het verband met de door ons gebruikte diensten betreffende onze website.

Internetanalyse met Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. br> Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter van tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet, aan de websitebeheerder te bezorgen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.
U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd, en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden doorgestuurd naar Google en worden verwerkt door Google, door de browser plug-in die via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de kan worden gedownload en geïnstalleerd. Meer informatie is terug te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en ook op http://www.google.com/policies/privacy/.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html en op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen werd Google Analytics uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ zodat IP-adressen alleen verkort verder verwerkt worden en niet rechtstreeks aan een persoon kunnen worden gekoppeld. De gegevens die worden ingezameld met de internetanalysedienst Google Analytics, worden door Andreas Stihl AG & Co. KG ook gebruikt om deze website te optimaliseren en te verbeteren. Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Gebruik van de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.

Wij gebruiken op de website de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc. („Google“). Met deze functie kan de aanbieder de bezoekers van de website doelgericht aanspreken met reclame, door de bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde advertenties, afgestemd op hun interesses, te tonen wanneer ze andere websites van het Google Display-netwerk bezoeken. Om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor de opmaak van persoonlijke reclameadvertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Daarvoor bewaart Google een klein bestand met een cijferreeks in de browsers van de bezoekers van de website. Via dat getal worden de bezoeken aan de website evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Bezoeken ze nadien een andere website van het Google Display-netwerk, dan krijgen ze advertenties te zien die zeer waarschijnlijk betrekking hebben op producten en informatie die ze eerder hebben opgezocht.

U kunt verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browser plug-in te downloaden en te installeren, via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bovendien kunt u het gebruik van cookies door Google blijvend uitschakelen, als u onderstaande link volgt en de daar ter beschikking gestelde plug-in downloadt en installeert: https://www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt ook het gebruik van cookies door derde aanbieders uitschakelen, door de desbetreffende pagina van Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ op te vragen en de daar vermelde verdere informatie in verband met Opt-Out toe te passen. Meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google kunt u hier raadplegen: http://www.google.com/privacy/ads/.

Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Gebruik van Google Adwords Conversion Tracking

Als Google AdWords-klant gebruiken wij Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Daarbij wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst ("conversiecookie”), wanneer u via een Google-advertentie op onze website beland bent. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Bezoekt u bepaalde pagina's van ons en het cookie is nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google zien dat iemand heeft geklikt op de advertentie en zo is doorgestuurd naar onze site. Elke klant van AdWords ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die via het conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. De AdWords-klanten worden op de hoogte gebracht van het totaalaantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en die werden doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Wenst u niet deel te nemen aan de Tracking, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen dit gebruik en de installatie van het cookie verhinderen door uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen (uitschakelingsmogelijkheid). U wordt dan niet opgenomen in de Conversion Tracking-statistieken.

Meer informatie van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/. Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Microsoft Bing

Wij gebruiken bovendien Conversion Tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op die manier vaststellen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, werd doorgestuurd naar onze website, en op een vooraf bepaalde doelpagina is beland. Wij vernemen daarbij enkel het totaal aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en dan werd doorgestuurd naar de doelpagina. Er worden geen persoonsgegevens over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet wilt deelnemen aan het Tracking-proces, dan kunt u ook de daarvoor vereiste bewaring van een cookie weigeren – via de instelling van uw browser, die het automatisch plaatsen van cookies algemeen uitschakelt. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Doubleclick van Google

Doubleclick van Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om u relevante reclame voor te stellen. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend om na te gaan welke advertenties in uw browser werden getoond en welke advertenties werden aangeklikt. Cookies bevatten in principe geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites enkel in staat om advertenties te tonen op basis van vorige bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die wordt gegenereerd door cookies, worden door Google voor analyse doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google geeft enkel op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van een contractuele gegevensverwerking gegevens door aan derden. In geen geval zal Google uw gegevens koppelen aan andere gegevens die door Google zijn geregistreerd. Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van gegevens die over u worden ingezameld door Google, en met de hierboven beschreven wijze waarop die gegevens worden verwerkt, en de vermelde doelstelling. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming bij DoubleClick vindt u hier: Gegevensbescherming bij DoubleClick. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de webpagina's bij Google evenals de verwerking van die gegevens door Google verhinderen door de beschikbare browser plug-in voor advertentie-instellingen op:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de, uitbreiding voor DoubleClick-deactivering, te downloaden en te installeren. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website, worden geregistreerd bij Google en door Google worden verwerkt, door de hier beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Overdracht van persoonsgegevens in het kader van bestellingen

Uw gegevens worden doorgegeven aan het verzendbedrijf dat belast is met de levering indien dit noodzakelijk is om de goederen te leveren. Voor het verloop van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de partneronderneming en/of kredietinstelling die belast is met de betaling. De betaling verloopt via de dienstaanbieder PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg). Details over gegevensbescherming bij PayPal en de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A kunnen worden geraadpleegd op de website van PayPal op www.paypal.de. Voor de uitvoering van de betaling maken wij de volgende gegevens over aan PayPal: gekochte voorwerpen en totale aankoopprijs. Rechtsgrond is de verwerking voor de uitvoering van een contractuele relatie (afhandeling bestelling).

Gegevensveiligheid

Uw persoonsgegevens worden tijdens de bestelling versleuteld doorgestuurd via internet. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van gebruikelijke en erkende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, zonder dat wij echter een absolute bescherming kunnen garanderen. Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U moet uw toegangsgegevens steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten als u de communicatie met ons beëindigd heeft, vooral als u uw computer met anderen deelt.

Rechten van de betrokken personen

De persoon op wie de gegevensverwerking betrekking heeft, beschikt over de volgende rechten:

• Recht op informatie U hebt het recht om informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, de duur van de opslag, hun verwerking en eventuele bestemmelingen van de gegevens. U hebt verder het recht om een kopie van de persoonsgegevens te krijgen die wij verwerken.

• Recht op correctie U hebt het recht om van ons de correctie van verkeerde persoonsgegevens en de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen.

• Recht op verwijdering/recht om „vergeten te worden“ U hebt het recht om van ons, onder de wettelijke voorwaarden, de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Indien wettelijke bewaringsplichten deze verwijdering in de weg staan, wordt de verwerking van de gegevens ingeperkt (zie verder).

• Recht op beperking van de verwerking U hebt het recht om van ons, onder de wettelijke voorwaarden, te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, d.w.z. de gegevens te markeren en hun toekomstige verwerking te beperken (blokkering).

• Recht op overdracht van gegevens U hebt het recht om van ons, onder de wettelijke voorwaarden, te eisen dat wij de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens doorgeven aan u of een verantwoordelijke die door u is aangesteld, in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat.

• Recht op verzet tegen direct marketing U hebt het recht om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden („reclameverzet“).

• Recht op verzet tegen de gegevensverwerking bij rechtsgrond „rechtmatig belang“ U hebt het recht om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de gegevensverwerking, indien die gebaseerd is op de rechtsgrond „rechtmatig belang“. Wij zullen dan de gegevensverwerking staken, tenzij wij - volgens de wettelijke richtlijnen - dwingende legitieme gronden voor de verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

• Recht op herroeping van de toestemming Indien u ons een toestemming hebt gegeven voor de verzameling en verwerking van uw gegevens, kunt u die op elk ogenblik herroepen voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot en met de herroeping blijft hiervan onaangeroerd.

• Recht op klacht bij de toezichthoudende instantie U kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op het geldende recht. U kunt zich hiervoor wenden tot de gegevensbeschermingsinstantie die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land, of ook tot de gegevensbeschermingsinstantie die voor ons bevoegd is.

Contactpersoon Voor vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of vernietiging van gegevens evenals herroeping van verleende toestemmingen kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden. Onze contactgegevens vindt u in ons impressum.

Contactgegeven betreffende de gegevensbescherming
Lambrechts BVBA
Tervuursesteenweg 217
3001 Heverlee

sara@lambrechts-tuinmachines.be Tel.: 016/22.86.44

Stand van de privacyverklaring: Mei 2018

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aangenaam te maken en het gebruik van bepaalde functies (bijv. bestellingen) mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Bij het oproepen van onze website wordt u via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies op die pagina en wordt u nogmaals gewezen op onze privacyverklaring.

Rechtsgronden voor de gegevensverwerking bij het gebruik van cookies zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de technische goede werking en de verbetering van ons serviceaanbod.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om na te gaan wat u in uw winkelmandje hebt, om contactformulieren door te sturen en om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze site. Om bestellingen te kunnen uitvoeren op onze website, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch bestellingen kunnen plaatsen. Hou er rekening mee dat cookies uw computer niet kunnen beschadigen. In de cookies die wij gebruiken, bewaren we geen persoonlijke identificeerbare informatie zoals kredietkaartgegevens. Wij geven u deze informatie om te voldoen aan de momenteel geldige rechtsvoorschriften en om uw privacy te respecteren en te beschermen wanneer u onze website gebruikt. Voor meer informatie over cookies in het algemeen en het beheer ervan kunt u terecht op aboutcookies.org

Cookies beheren

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. Wanneer in uw browser de standaardinstellingen voor cookies zijn opgeslagen, lopen alle processen op de achtergrond, zonder dat u het merkt. Deze instellingen kunnen echter door u worden aangepast. Zo kunt u uw browser normaal zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen of u ze aanvaardt of niet. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.

Sommige websites, waaronder de onze, kunnen zonder cookies echter niet goed worden gebruikt, aangezien deze bestanden nodig zijn voor bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld bestellingen. Om producten te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch producten kunnen kopen. Om uw cookies te beheren, gebruikt u de onderstaande links voor de vier meest gebruikte internetbrowsers:

-Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/nl-BE/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

-Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/nl-BE/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=nl-BE

Belangrijkste cookies op onze website:

In onderstaande lijst vindt u de belangrijkste cookies die wij gebruiken, inclusief hun toepassing:

Cookie Cookie Name Toepassing van de cookie
CookieNoticeDisplayed Cookie-aanwijzing Wij gebruiken dit cookie om er zeker van te zijn dat de cookie-aanwijzing niet meer wordt weergeven nadat u onze cookie-bepalingen hebt aanvaard of nagekeken.
Cart Winkelmandje Dit cookie wordt gebruikt om uw huidige winkelmandje ook als uw eigen mandje te identificeren.
CartTotalCookie Totaal van het winkelmandje-cookie Dit cookie wordt gebruikt om het huidige aantal artikelen in uw winkelmandje te identificeren.
__RequestVerificationToken Veiligheidscookie Dit veiligheidscookie valideert de huidige aanvragen en zorgt ervoor dat andere gebruikers geen toegang krijgen tot dit cookie.
lco Koopproces-cookie Dit cookie identificeert het laatste koopproces van de gebruiker.

Cookies van derden

In het kader van internetanalysediensten en zogenaamde Plug-ins (bijv. om inhoud in het kader van Social Media-diensten te delen) worden eveneens cookies gebruikt. In wat volgt vindt u hierover meer informatie in het verband met de door ons gebruikte diensten betreffende onze website.

Partner Name Toepassing van de cookie
Google Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van de gebruiker te volgen en om verdere analyses te maken. Link(s) naar de gebruiksdetails : http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/